Angajator: WASABI

Localitate: Timisoara

Contact: Telefon: 0723032436
E-mail: oana.wasabi@gmail.com

Ospatar

Începând cu data de 6 Iunie 2017, agențiile pentru ocuparea forței de muncă primesc cererile insotite de documentele necesare pentru acordarea sumelor prevăzute în Programul “Prima chirie” (prima de relocare).
Persoanele care îndeplinesc condițiile legale sunt așteptate să depună sau să transmită prin modalităţile prevăzute de dispoziţiile legale (personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail), la agenția pentru ocuparea forței de muncă unde sunt în evidență, actele necesare acordării acestui drept în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă.
Prin derogare de la acest termen, “Prima Chirie” (prima de relocare) se acordă și persoanelor care îndeplinesc condițiile legale și care s-au angajat în perioada dintre 25.01.2017, data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2017 și 06.06.2017.


IMPORTANT!!!
Persoanele care s-au angajat şi solicită prima de relocare în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă trebuie ca în prealabil să fi fost înregistrate ca someri indemnizaţi sau neindemnizaţi în baza de date a Agenţiei de Ocupare din raza de domiciliu.
Pentru aceste persoane, termenul de 60 de zile, în care se poate solicita pentru viitor prima de relocare, începe cu data de 06.06.2017, data la care a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr.414/2017 şi a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr.374/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, și pentru modificarea și completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002. Potrivit prevederilor legale, persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot primi o primă de relocare. Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea, în situația în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora, nu depășesc suma de 5.000 lei/lună și este în cuantum de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (chirie și utilități) în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 de lei.

Acte necesare
Șomerii trebuie să depună la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în evidențele cărora sunt  înregistrate, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor menționate în lege, în  termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă:
a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr.13^1 din norme ;
b) actul de identitate care să ateste noul domiciliu al persoanei solicitante a primei de relocare şi, după caz, al soţului, soţiei şi copiilor aflaţi în întreţinere ori a altor persoane care împreună cu acesta constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
c) actul în baza căruia a fost încadrat în muncă, în copie, sau dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea;
d) angajament pentru respectarea art. 76^4 din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr.13^2 la norme ;
e) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;
f) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani persoana angajată nu a mai avut raporturi de muncă sau de serviciu cu alţi angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă;
g) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că pentru persoana respectivă ori familia acesteia se asigură sau nu se asigură locuinţă de serviciu ori se suportă sau nu se suportă cheltuielile aferente din fondurile angajatorului;
h) declaraţie pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezulte că autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură locuinţă de serviciu ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia, precum şi că persoana solicitantă ori soţul, soţia acesteia, copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu aceasta constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, nu deţin în proprietate sau coproprietate o altă locuinţă în localitatea în care persoana îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilește reşedinţa ori în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.
i) declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie din care să rezulte că la data solicitării primei de relocare prevăzută la art. 76 din lege nu au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii, după caz;
j) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din care să rezulte că nu are obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz;
k) certificatul de căsătorie şi, după caz certificatele de naştere ale copiilor sau documentele care atestă situaţia juridică a copiilor faţă de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;
l) actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;
m) contractul de închiriere înregistrat, conform prevederilor legale, la organul fiscal competent, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;
n) declaraţie pe propria răspundere privind membrii familiei şi veniturile nete care le realizează persoana singură sau împreună cu familia, pe fiecare persoană, după caz, din veniturile prevăzute la art. 46^3 alin.(5) din norme pe fiecare categorie de venit net care se realizează după caz, în luna anterioară lunii în care se depune cererea și documentele care o însoţesc pentru solicitarea primei de relocare, însoţită de copie de pe extrasul de cont, adeverința, talon de plată sau orice alt înscris ori document prin care se atestă venitul net respectiv ce se realizează de beneficiarul acestuia. În situaţia veniturilor care se realizează din cedarea folosinţei bunurilor se anexează contractul de închiriere, înregistrat la organul fiscal competent;
o) adeverinţa emisă de angajator pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, că este încadrat în muncă și care atestă venitul net din salarii şi asimilate salariilor realizat sau care se realizează de persoana încadrată solicitantă a primei de relocare, în situaţia în care aceste informaţii nu sunt evidenţiate expres în cuprinsul documentelor prevăzute la lit. c)


*Pentru detalii suplimentare persoanele interesate se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiş, la numarul de telefon 0256/294231, int. 112,  persoana de contact dna Mitrică Daniela. Toate documentele/formularele necesare obţinerii primei de relocare se gasesc pe site-ul www.timis.anofm.ro .

sursa : Comunicat AJOFM Timis

Programul „Prima chirie” (prima de relocare) - conditii si acte necesare

Angajator: LUGERA & MAKLER 

Studii: Liceal

Vechime: Fara experienta

Localitate: Timisoara

Contact: Telefon: 0256490360
E-mail: timisoara@lugera.ro

Asistent relatii publice si comunicare

Angajator: A&D Pharma

Cerinte:
- responsabil, serios, organizat, riguros, onest, inclinatie spre service IT
- cunostinte avansate Microsoft Operating Sistems (Server 2003, 2008, Win Xp,7) si Microsoft Office
- cunostinte de baza despre protocoale retea TCP/IP, mobile Network
- experienta in utilizarea si configurarea device-urilor mobile (PDA/Tablet)
- familiar cu administrarea serverelor de baze de date Microsoft SQL
- experienta intr-un post cu interactiune directa cu clientii interni sau externi minimum 3 ani
- disponibilitate pentru deplasari (carnet de conducere cat. B obligatoriu)

Responsabilitati:
- efectueaza diagnosticarea si depanarea echipamentelor IT (server, PC, laptop etc) zonale
- configureaza echipamente IT conform procedurilor interne
- livreaza si instaleaza echipamentele configurate catre utilizatorii finali
- acorda suport tehnic la telefon pentru infrastructura IT aflata in responsabilitate directa
- participa activ in activitati de deschidere/mutare/inchidere de locatii

Localitate: Timisoara

Contact: E-mail: recrutare@adpharma.com

IT Field Engineer

Angajator: Optim Project Management

Responsabilitati:
• Verificarea aplicarii legislatiei in vigoare si a respectarii procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru;
• Urmarirea respectarii normelor de protectie si securitate a muncii;
• Studierea detaliilor de proiectare si a documentatiei tehnice pentru lucrarile de constructie;
• Participa la verificarea planurilor de executie si la propunerea de solutii pentru rezolvarea neconformitatilor;
• Contribuie la intocmirea si verificarea situatiilor de lucrari, rapoartelor de lucru, proceselor verbale si alte documente cu caracter tehnic;
• Participa la intocmirea documentelor care stau la baza cartii constructiei, alaturi de Dirigintele de Santier;
• Participa la gestionarea lucrarilor incredintate pana la finalizarea acestora.
Candidatul ideal:
• Absolvent/a al/a unei Facultati de profil in domeniul Ingineriei Civile;
• Personalitate dinamica si bune abilitati de comunicare;
• Motivat/a de procesul de invatare si dezvoltare profesionala continua;
• Abilitati de lucru in echipa;
• Abilitati de management al timpului si resurselor;
• Atentie la detalii si capacitatea de a mentine un grad ridicat de acuratete a informatiilor continute in documentele de lucru.
Localitate: Timisoara

Inginer Junior Constructii Civile

Angajator: DEDEMAN ROMANIA 

Studii: Profesional

Vechime: Fara experienta

Localitate: Timisoara

Contact: Telefon: 0212047100 

Manipulant marfuri

Angajator: A&D PHARMA

Se ofera:
- pachet salarial atractiv
- tichete de masa
- transport asigurat

Localitate: Timisoara

Contact: E-mail: recrutare@adpharma.com

Lucratori depozit

Angajator: ANNA CORI

Candidatul ideal:
- minim studii medii
- pasiune pentru domeniul vanzarilor
- seriozitate, corectitudine, punctualitate, spirit de echipa

Descrierea postului:
- realizzarea activitatii de vanzare in magazine specializate de incaltaminte
- consilierea clientilor si informarea acestora despre produse
- expunerea marfii si participarea la inventare
- respectarea Regulamentului intern si a procedurilor de lucru

Beneficii:
- salariu fix + bonusuri
- mediu de lucru placut, modern si dinamic

Localitate: Timisoara, Shopping City

Contact: E-mail: hr@denisshoes.com

Consilier vanzari

Angajator: DEDEMAN ROMANIA 

Studii: Liceal

Vechime: Fara experienta

Localitate: Timisoara

Contact: Telefon: 0212047100

Asistent manager

Angajator: SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE 

Studii: Profesional

Vechime: Fara experienta

Localitate: Timisoara

Contact: Telefon: 0731990471

Lacatus-montator agregate energetice si de transport

Angajator: Pensiunea Carina 

Cerinte: 
persoana serioasa
punctuala
muncitoare

Se ofera: salariu atractiv

Localitate: Timisoara

Contact: Telefon: 0771733889
sau va puteti prezenta la receptia pensiunii din Timisoara situata pe str. Mehadia nr. 4 cu un CV

Receptioner

Angajator: Staff Building Management 

Vechime: cu sau fara experienta

Localitate: Timisoara

Contact: Telefon: 0746810271
E-mail: office@staffinstal.ro

Ajutor electrician

Angajator: Staff Building Management 

Vechime: cu sau fara experienta

Localitate: Timisoara

Contact: Telefon: 0746810271
E-mail: office@staffinstal.ro

Muncitori necalificati

Angajator: Staff Building Management 

Vechime: cu sau fara experienta

Localitate: Timisoara

Contact: Telefon: 0746810271
E-mail: office@staffinstal.ro

Electrician

Angajator: gentie de pariuri sportive

Se ofera:
- salariu fix 
- mediu de lucru placut
-  program lejer si flexibil 
- multe alte beneficii

Localitate: Timisoara

Contact: Telefon: 0744602595

Operator calculator

Angajator: Societate comerciala

Se ofera:
- salariu fix 
- mediu de lucru placut
-  program lejer si flexibil 
- multe alte beneficii

Localitate: Timisoara

Contact: Telefon: 0744602595

Barman


Angajator: DEDEMAN ROMANIA 

Studii: Profesional

Vechime: Fara experienta

Localitate: Timisoara

Contact: Telefon: 0256213004
E-mail: resurse57@dedeman.ro 

Agent de securitate

Angajator: Societate comerciala

Se ofera:
- salariu atractiv
- cazare
- seriozitate

Domeniul de activitate: panificatie

Localitate: Timisoara

Contact: Telefon: 0744702329

Muncitori calificati si necalificati

Angajator: Red Ring

Localitate: Timisoara

Contact: Telefon: 0744392434    sau      0745302116 
CV-urile pot fi trimise la adresa de mail : office@redring.ro

Instalator echipamente aer conditionat

Angajator:  AUCHAN ROMANIA

Studii: Profesional

Vechime: Fara experienta

Localitate: Timisoara

Contact: Telefon: 0374694138
E-mail: calasu@auchan.ro

Bucatar

Angajator:  SMYK ALL FOR KIDS

Studii: Liceal

Vechime: Fara experienta

Localitate: Timisoara

Contact: Telefon: 0763606125
E-mail: store1104@smyk.com 

Lucrator comercial