Informatii pentru persoanele in cautarea unui loc de Munca

In baza Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii indemnizaţiei de şomaj sunt persoanele care se pot găsi în una din următoarele situaţii:

- le-a încetat contractul individual de muncă sau contractul de muncă temporar din motive neimputabile lor;
- le-a încetat raporturile de serviciu, în cazul funcţionarilor publici;
 - le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi;
- le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator;
- au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizaţia de şomaj ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;
- au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se încadreze în muncă;
- nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizaţia de şomaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi;
- nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ sau după satisfacerea stagiului militar;
- ocupă un loc de muncă şi, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
- au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, conform legii;
 - cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România, conform legii; - nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau eliberarea din detenţieIndemnizaţia de şomaj este o sumă fixă, neimpozabilă, lunară reprezentând:

- pentru persoanele care provin din câmpul muncii
 – 75% din indicatorul social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia, la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bazã lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare.
Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare sunt:
 a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani; 2
 b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
 c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;
 d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani. - pentru absolvenţii de instituţii de învăţământ care nu s-au încadrat în muncă în 60 de zile de la absolvire – 50% din indicatorul social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia;

Şomerii beneficiază de indemnizaţie de şomaj dacă au cotizat la fondul de şomaj cel puţin 12 luni, din ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii, nu realizează venituri sau au venituri din activităţi autorizate, potrivit legii, mai mici decât indemnizaţia de şomaj, nu îndeplinesc condiţii de pensionare, sunt înregistraţi la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă.

Perioada pentru care se acordă indemnizaţia de şomaj este de: - 6 luni pentru un stagiu de cotizare între 1 – 5 ani; - 9 luni pentru un stagiu de cotizare între 5 – 10 ani; - 12 luni pentru un stagiu de cotizare de peste 10 ani. În cazul absolvenţilor perioada pentru care se acordă indemnizaţia de şomaj este de 6 luni.

Indemnizaţia de şomaj se acordă de la data desfacerii contractului de muncă dacă cererea este înregistrată la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă în termen de 10 zile de la aceasta dată. Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data desfacerii contractului de muncă, indemnizaţia de şomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii.

Şomerii aflaţi în plată sunt obligaţi să înştiinţeze în scris Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate 3 nelucrătoare, persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, în prima zi lucrătoare.

Beneficiarii de indemnizaţie de şomaj mai pot beneficia de completarea veniturilor salariale care constă în: - acordarea unei sume lunare, neimpozabile, în procent de 30% din indemnizaţia de şomaj, până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să fie indemnizate, în cazul angajării cu program normal de lucru în perioada în care primesc indemnizaţia de şomaj;

- acordarea unei prime de încadrare neimpozabile, egală cu de două ori indicatorul social de referinţă în vigoare la data stabilirii acesteia, în cazul angajării într-o localitate aflată la peste 50 de km de domiciliu în perioada cât beneficiază de indemnizaţia de şomaj;
- acordarea unei prime de încadrare neimpozabile, egală cu de şapte ori indicatorul social de referinţă în vigoare la data stabilirii acesteia, în cazul angajării într-o altă localitate în perioada cât beneficiază de indemnizaţia de şomaj, cu schimbarea domiciliului. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstã de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadã mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei, în condiţiile prevăzute anterior, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat, cu condiţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data angajării.

De asemenea, beneficiarii de indemnizaţie de şomaj mai pot beneficia de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională, consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri. Activitatea de consiliere este prestată pentru orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, inclusiv elevi de liceu, tineri postinstituţionalizaţi, care urmează să părăsească instituţiile de ocrotire, deţinuţi etc.

 Sunt prestate, de asemenea, servicii de informare, atât despre problematica specifică pieţei muncii (despre ocupaţii, meserii şi profesii, condiţii de exercitare a acestora, de salarizare şi promovare, condiţii impuse de angajatori, dinamica ocupaţiilor, etc.), cât şi despre persoana care solicită sprijin (profilul psihologic, interese 4 profesionale, identificarea punctelor tari ca elemente de bază în stabilirea traseului profesional), de analiză a locurilor de muncă şi orientare profesională. Serviciile de informare şi consiliere profesională sunt acordate deci, persoanelor interesate în domeniul ocupării, cu privire la alegerea carierei, oportunităţi de instruire şi formare complementară. Sunt asistaţi şomerii şi persoanele care se adresează agenţiei pentru a fi ajutaţi în luarea unor decizii cu privire la: - alegerea unei profesii sau ocupaţii; - parcurgerea unor cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare profesională; - schimbarea ocupaţiei sau a locului de muncă.

De asemenea, biroul de consiliere de carieră din cadrul A.J.O.F.M. Timiş are ca atribuţii: - acordă şomerilor şi persoanelor interesate asistenţă de specialitate în vederea conştientizării intereselor şi aptitudinilor profesionale; - efectuează, la cerere sau atunci când situaţia o impune, evaluarea din punct de vedere psihoaptitudinal a clienţilor, utilizând metode şi instrumente specifice; - ajută clienţii să compare exigenţele profesiilor şi ocupaţiilor pentru care aceştia au optat cu propriile caracteristici profesionale şi cu nivelul lor de educaţie/calificare/pregătire profesională, oferindu-le alternative în luarea deciziilor; - analizează împreuna cu persoana consiliată fiecare alternativă decizională în parte şi evaluează consecinţele acesteia. - asistă persoana consiliată, în cazul în care aceasta optează pentru una dintre alternative, în elaborarea unui plan de acţiune şi punerea în practică a acestuia. Activitatea de medierea muncii este prestată atât pentru agenţii economici, cât şi pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă.

Astfel pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă această activitate constă în: - asigurarea serviciilor de preconcediere colectivă pentru personalul agenţilor economici care fac obiectul restructurărilor; - depistarea, înregistrarea şi gestionarea locurilor de muncă vacante, evaluarea şi cunoaşterea nevoilor actuale şi de perspectivă pentru care urmează să se selecţioneze şi să se repartizeze persoanele aflate în evidenţă.

Depistarea locurilor de muncă vacante se va face prin vizite la agenţii economici şi instituţii, legături telefonice, întâlniri periodice cu reprezentanţii unităţilor, chestionare şi adrese transmise managerilor, consultarea presei locale şi centrale, etc.;
 - organizarea bursei locurilor de muncă; - realizarea evidenţei locurilor de muncă vacante pe unităţi şi în structura pe meserii, afişarea la centrele teritoriale şi reactualizarea în funcţie de ocuparea acestora; 5
 - asigurarea medierii locurilor de muncă vacante atât pentru şomerii aflaţi în evidenţă, cât şi pentru persoanele care doresc să-şi schimbe locul de muncă;
 - realizarea, pe baza informaţiilor culese în urma depistării locurilor de muncă, a preselecţiei persoanelor pentru posturile vacante şi convocarea pentru pregătirea lor în vederea prezentării la unităţile care au comunicat posturile vacante. Activitatea de formare profesionala asigură, prin organizarea de cursuri de formare profesională, servicii de calificare, recalificare, instruire şi perfecţionare profesională a forţei de muncă, pregătirea profesională a personalului propriu din cadrul agenţilor economici, în vederea prevenirii şomajului. Sunt elaborate programe specifice de formare profesională pentru categoriile de persoane defavorizate sau cu şanse reduse de integrare pe piaţa forţei de muncă: tineri, femei, romi, persoane cu dizabilităţi, şomeri de lungă durată, deţinuţi, etc.

De asemenea, activitatea de formare profesionala constă şi în:
- asigurarea condiţiilor necesare finalizării cursurilor de formare profesională şi angajarea absolvenţilor , după caz; - realizarea înscrierii şi formarea grupelor pe meserii la cursurile de calificare preluând şi verificând actele în conformitate cu prevederile legale;
 - efectuarea controalelor prin care se urmăreşte modul de desfăşurare a cursurilor luând măsurile legale împotriva celor care absentează nemotivat pentru recuperarea cheltuielilor aferente. Formarea profesională se asigură gratuit pentru şomerii indemnizaţi şi neindemnizaţi, la Centrul de formare profesională din cadrul A.J.O.F.M. Timiş, dar şi prin furnizori de formare profesională autorizaţi, potrivit legii, în meserii căutate pe piaţa muncii.
Centrul de formare profesională din cadrul A.J.O.F.M. Timiş este autorizat să organizeze cursuri în următoarele meserii:
- bucatar
 - cofetar
– patiser
- electrician exploatare medie şi joasă tensiune
 - inspector resurse umane
- mecanic auto
 - operator calculator electronic şi reţele
 - operator confecţioner industrial
- ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 6 Activitatea de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se acordă, la cerere, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare, de management, etc.

De asemenea, A.J.O.F.M. Timiş în baza Legii 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale asigură acompaniament social personalizat pentru tinerii cu vârste între 16 şi 25 de ani aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii profesionale, în scopul facilitării accesului la un loc de muncă.

 Principalele categorii de tineri supuşi riscului de excludere profesională sunt:

a) tineri proveniţi din centrele de plasament şi centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi al organismelor private autorizate din domeniul protecţiei copiilor;
b) tineri singuri cu copii în întreţinere;
c) tineri familişti cu copii în întreţinere;
d) tineri familişti fără copii în întreţinere;
e) tineri familişti care au executat pedepse privative de libertate;
f) alte categorii de tineri aflaţi în dificultate. Persoanele beneficiare ale prevederilor acestei legi se înregistrează ca persoane în căutarea unui loc de muncă la agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă ori la punctul de lucru în a cărui rază îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă a avut ultimul loc de muncă sau a realizat venituri în acea localitate, prin completarea fişei pentru înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă.

Pentru completarea fişei persoanele mai sus menţionate vor prezenta următoarele acte:
 a) actul de identitate;
b) actele de studii şi de calificare;
c) carnetul de muncă, în cazul persoanelor provenite din muncă;
d) adeverinţa medicală din care să rezulte că este aptă de muncă sau că are eventuale restricţii medicale.

 Contractul de solidaritate se încheie cu categoriile de tineri mai sus menţionaţi, pe o durată de până la 2 ani, dar nu mai puţin de 1 an, care trebuie să prezinte actul de identitate şi, după caz, următoarele documente:
a) pentru tinerii proveniţi din centrele de plasament şi centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi al organismelor private autorizate din domeniul protecţiei copiilor, dovada că provin din centrele de plasament şi centrele de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate şi al organismelor private autorizate din domeniul protecţiei copiilor, respectiv hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind încetarea măsurii de 7 protecţie, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, republicată, cu modificările ulterioare;
b) pentru tinerii singuri cu copii în întreţinere, declaraţia pe propria răspundere că sunt singurii întreţinători ai copiilor însoţită de certificatele de naştere pentru copiii aflaţi în întreţinere, precum şi, după caz, hotărâre judecătorească pentru încredinţarea copiilor minori sau decizia autorităţii tutelare de numire a tutorelui;
 c) pentru tinerii familişti cu copii în întreţinere, certificat de căsătorie şi certificatele de naştere pentru copiii aflaţi în întreţinere;
 d) pentru tinerii familişti fără copii în întreţinere, certificat de căsătorie;
 e) pentru tinerii familişti care au executat pedepse privative de libertate, certificat de căsătorie şi dovada din care să rezulte că au executat pedepse privative de libertate, respectiv biletul de eliberare din penitenciar; Pentru alte categorii de tineri aflaţi în dificultate, definiţi de lege ca fiind persoanele care beneficiază de venit minim garantat sau fac parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat, în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi se află în cel puţin două din următoarele situaţii:
 a) nu are loc de muncă;
b) nu are locuinţă în proprietate sau în folosinţă;
c) locuieşte în condiţii improprii;
d) are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mulţi copii în întreţinere;
e) este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;
f) are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate gradul I sau II;
g) a executat o pedeapsă privativă de libertate.

Documentele cerute în vederea încheierii contractului de solidaritate, după caz, sunt:

1. adeverinţă că este beneficiar de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie care beneficiază de venit minim garantat;
2. fişa pentru înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă;
3. declaraţie pe propria răspundere că nu are locuinţă în proprietate sau în folosinţă;
4. ancheta socială prin care se constată că locuieşte în condiţii improprii;
5. declaraţie pe propria răspundere că are unul sau mai mulţi copii în întreţinere însoţită, după caz, de: a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinere;
 b) certificatul de căsătorie;
 c) hotărâre judecătorească pentru încredinţarea copiilor minori;
d) decizia autorităţii tutelare de numire a tutorelui.  declaraţie pe propria răspundere că face parte dintr-o familie cu mulţi copii în întreţinere însoţită, după caz, de:
a) certificatul de căsătorie al părinţilor;
 b) certificatele de naştere ale copiilor rezultaţi în urma căsătoriei şi, după caz, decizia autorităţii tutelare de numire a tutorelui. . certificat emis de către comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, respectiv decizie emisă de medicul specializat în expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă; . declaraţie pe propria răspundere că are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate de gradul I sau II şi certificat emis de către comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, respectiv decizie emisă de medicul specializat în expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă; 9. bilet de eliberare din penitenciar. În baza contractului de solidaritate angajatorul va încheia cu tânărul un contract individual de muncă pe o durată determinată egală cu maxim 18 luni, dar nu mai puţin de 12 luni.